Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2019/2020

Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2019/2020

Lakers Lakejer hälsar medlemmar säsongen 2019/2020 välkomna till vårt årsmöte måndagen den 14 september kl. 18.30. Årsmötet hålls som ett fysiskt möte, vilken lokal det blir meddelar vi senare.

Lakers Lakejers styrelse beslutade i maj att i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer skjuta fram årsmötet till slutet av augusti/början av september för att förhoppningsvis kunna hålla ett fysiskt möte då. Nu är vi där, och restriktionerna för att max 50 personer får samlas gäller fortfarande.

Årsmötet blir ett fysiskt möte, vilket innebär att du måste anmäla att du tänker komma på det. Sammanlagt får max 50 personer närvara på mötet (inklusive styrelsen). Anmäl dig till annika.sand@lakerslakejer.se senast den 11 september om du vill komma på årsmötet. Först till kvarn gäller för de 50 platserna.

Hjärtligt välkommen!

 

Föredragningslista för Lakejernas årsmöte den 14 september

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. ledamöter i styrelsen
  2. minst en suppleant i styrelsen
  3. en revisor
  4. minst två ledamöter i valberedningen, av vilka en ska utses till ordförande.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.