Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2023/2024 den 17 juni kl 19

Välkommen till Lakers Lakejers årsmöte för 2023/2024 måndagen den 17 juni kl 19.00 på plan 2 i Vida Arena! Vi bjuder på fika.
Välkomna till årsmötet!

Dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett-två år;
b. tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c. minst en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
d. en revisor för en tid av ett år.
e. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.