Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2020/2021

Lakers Lakejer hälsar medlemmar säsongen 2020/2021 välkomna till vårt årsmöte lördagen den 18 september kl. 14.00. Årsmötet hålls som ett fysiskt möte på O´Learys i Växjö. Vi håller mötet före bortamatchen mot Timrå, och du som vill får gärna stanna kvar på O´Learys så vi kan se matchen tillsammans.

Lakers Lakejers styrelse beslutade i maj att skjuta fram årsmötet till slutet av augusti/början av september för att förhoppningsvis kunna hålla ett fysiskt möte. Nu är vi där. Men smittspridningen pågår fortfarande, så stanna hemma om du känner dig sjuk.

Hjärtligt välkommen!

 

Föredragningslista för Lakers Lakejers årsmöte
den 18 september 2021

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett-två år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. minst en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  4. en revisor för en tid av ett år.
  5. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas.