Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2018/2019

Lakers Lakejer hälsar samtliga medlemmar säsongen 2018/2019 välkomna till föreningens årsmöte tisdagen den 18 juni kl 18.30 i PowerBreak på plan 2 i Vida Arena. Som extra bonus kommer någon från ledarstaben och pratar, tillsammans med ett par av de nya spelarna. Vi bjuder även på fika.

Är du intresserad av att få det ekonomiska bokslutet före mötet, mejla annika.sand@lakerslakejer.se så ordnar vi det.

Hjärtligt välkomna!

Föredragningslista för årsmötet den 18 juni

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • Ålder för ungdomsmedlemskap
 13. Val av
  • föreningens ordförande för en tid av ett-två år;
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • minst en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  • en revisor för en tid av ett år.
  • minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 14. Övriga frågor (inkl de som anmälts under punkt 6)
  • Lakejernas Lirare
 15. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande:
Johan Eliasson, är vald på 2 år och har 1 år kvar men förlängs med ytterligare 1 år (omval)

Övriga ledamöter:
Mats Gustavsson, ledamot på 2 år (omval)
Annika Sand, ledamot på 2 år (omval)
Emma Carlsson, ledamot på 2 år (omval

Suppleant:
Victor Björnsson, suppleant på 1 år (nyval)

Styrelsens förslag till årsmötet

Ålder för ungdomsmedlemskap

Styrelsen föreslår att Lakers Lakejer ändrar åldersgränsen för medlemskap för ungdomar till ”till och med det året du fyller 17 år”. Styrelsen föreslår detta eftersom åldersgränserna därmed skulle stämma med de åldersgränser som Växjö Lakers använder. Det skulle till exempel underlätta hanteringen av Lakejkortet för ungdomar.

Styrelsen föreslår att följande skrivning skrivs in i stadgarna i 2 kap Föreningens medlemmar 1 § Medlemskap, som ett tredje stycke i texten:

”Du kan bli medlem som vuxen, ungdom eller familj. Familjemedlemskap gäller för max två vuxna plus alla barn till och med 17 år. Ungdomsmedlemskap gäller till och med det år du fyller 17 år.” 

Utdrag ut föreningens befintliga stadgar (inkl styrelsens förslag till tillägg):

2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller för innevarande verksamhetsår.
Du kan bli medlem som vuxen, ungdom eller familj. Familjemedlemskap gäller för max två vuxna plus alla barn t.o.m. 17 år. Ungdomsmedlemskap gäller till och med det år du fyller 17 år.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.